Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
ABDÜRRAHİM KÜNHİ DEDE
Abdürrahim Künhi Dede 1769 yılında Yenikapı Mevelevihânesi’nin hareminde doğdu. Babası bu dergâhın şeyhi Ebû Bekir Efendi, annesi Kutb-i Nayi Osman Dede’nin kızı Saide Hanım’dır. Ebûbekir Efendi’nin üçüncü oğlu olan Künhi Dede, küçük yaşta mevlevihânede öğrenime, bu arada mûsiki çalışmalarına başladı. Kısa zamanda edebiyat, mûsiki gibi sanat dallarında geniş bilgi etti. Arapça, Farsça öğrenmişti ve çağının bütün
ilimlerine vâkıftı. Tekkeye kudümzenbaşı olmaktan başka güzel bir uslûb ile âyin okurdu. Etkili ve güzel bir sesi vardı, mûsikiye çok düşkündü. Bir süre insanlardan uzaklaşmış, uzlete çekilmiş, sonunda eski durumuna gelmiştir. Bu ruhi yapısı, ilâhi bir aşkın cazibesi kişiliğini hayli meşgul etmişti. Çok hassas ve âşık tabiatlı idi. İşte bu duygular altında yazdığı Farsça bir rubâisi;

Ya Rab, tü mezâ benefs-i taggaz medih
Bâ herçi cezzaz dest-i merâ sâzemde
Men der tüh emi gerizem ez fitne-i hûyiş
Men an tev’em merâ benem bâzemde


Ağabeyi Abdülbâki Nâsır Dede’nin ölümünden sonra yeğeni Recep Hüsni Dede şeyh oldu. Bunun da ölümü üzerine Seyyid Mehmed Hemdem Çelebi’nin “Şeyh Destarı” ile 1829 yılında tekkenin şeyhliğine getirildi. Bu görevde iki yıl bulunduktan sonra 1831’de öldü; Yenikapı Mevlevihânesi’nin mezarlığına defnedildi. Sandukasının üzerinde şu kitâbe vardır:

Yek sazkâre düşmüş âgâze-i usûl
Vakdinde Faryabi acz ile ebkem olmuş
Bir pişrev çalınmış gûşine İrcii’den
Peyrevlik ol me’vâya hakkında elzem olmuş
(H.1274)

Keresteci Mustafa Nuri Efendi’nin tarihi:
Mahvoldu aşk-ı Hak’dan Abdürrahim Efendi

Bir başka tarih mısraı da şöyle:
Abdürrahim Efendi pirâna hemdem oldu

Mûsikinin inceliklerini öğrenerek gerçekten üstad bir mûsikişinas oldu. Yirmi iki yaşında iken bestelemiş olduğu hicaz makamındaki Mevlevi âyini tek mûsiki eseridir. Bu eserini Dedesi Osman Dede’nin bu makamdan bestelemiş olduğu âyinin unutulmuş olması sebebi ile bestelediği ileri sürülmüştür. Bu eser için Rauf Yekta Bey “… birçok noktalardan bugün benzeri olmayan büyük bir sanat eseridir. Âyin baştan başa hicaz makamında bestelenerek başka makama geçilmediği halde, bu kadar uzun bir mûsiki eserinde kat’iyyen yeknesaklık bulunmaması kudretli tertipcisinin enginliğine delildir” diyor. Bu âyin ilk defa 1750 yılında aynı mevlevihânede okunmuştur. Nühüft makamında bir âyin daha bestelediğini, fakat unutulduğunu bazı kaynaklar haber veriyor. Hâfızasında sakladığı eserlerin çokluğunu, güçlü bir hanende olduğunu, mûsikide üstün bilgisini takdir eden Sultan III.Selim onu Enderûn’a almak istemişse de, sık sık cezbeye düştüğünden ağabeyi Abdülbâki Nâsır Dede bunu güçlükle önlemiştir.

Abdürrahim Künhi Dede, Seyyid Ahmed Ağa’nın mûsiki hocasıdır. Esrar Dede’nin yakın dostu ve arkadaşıdır. “Esrar Dede Tezkiresi” nin yazıldığı sırada kudümzenbaşı idi. Esrar Dede onun için “… kıymetli nefesleri ile âşıkların kalbine hayat vermiş, lâtif sesi ile sadık ve âriflerin ruhlarını yüceltmiştir” kanaatını ileri sürüyor. Şiirle de uğraşmış, söylemiş olduğu şiirlerde “Künhi” mahlasını kullanmıştır. Şairliği, mûsikişinaslığı kadar önemli değildir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Hicaz-Ayin i Şerif
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR