Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
HACI FAİK BEY
Hacı Faik Bey de ağabeyi Salim Bey gibi bilinmeyen bir tarihte Üsküdar’da doğdu. Oğlu Said Yurtseven bile babası hakkında bilgi vermemiştir. Öğrenim derecesini ve nerelerde okuduğunu bilmiyoruz. Küçük yaşında Enderun’a alınarak musikiyi Dellal-zade İsmail Efendi’den öğrendi. Enderuni Ali Bey ve Hacı Arif Bey’in yakın arkadaşıydı. Saraydan ayrıldıktan sonra Aksaray’daki “Kız Sanayi Mektebi” ile Haseki
Hastanesi müdürlüklerinde bulundu. Bu sıralarda hacca gitti. Takriben altmış yaşlarında zatürre (Pnömoni) hastalığından öldü ve Karacahmed mezarlığına defnedildi. Hoşsada’da Hafız Osman Efendi’den naklen verilen bilgiye göre orta boylu ve zayıf yapılı bir kimseymiş. Ölüm tarihi hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda çok değişiktir, genellikle 1890 tarihi kabul ediliyor.
Hacı Faik Bey XIX. Yüzyılın en dikkate değer ve “bu dönemin kudretli, başarılı bestekarlarından biridir. Musikimizin dini, dindışı kısımlarında ayinden ilahiye, kar’dan şarkıya birçok eser bestelemiştir. Klasik musiki yolundaki çalışmalarının yanı sıra, geçen yüzyılın ikinci yarısından sonra gittikçe revaç bulan ve önem kazanan şarkı yolundaki çalışmalarını bir hizaya bir hizaya getirmeyi başarmış ve bunu sağlamış bir bestekarımızdır.”

Hakkında bilgi veren bazı eserlerde, Hacı Arif Bey’in etkisinde kalmış bir sanatkar olarak gösterilmesi kişisel bir görüştür. Bu görüşün tersine Hacı Faik Bey eserlerinin her türüne kendi damgasını vurmuş olan bir sanatkardır. O da aynı yıllarda, aynı dönemde ve aynı sanat anlayışı içinde, aynı yollarda yetişmiş olan bir kimsedir.

İyi bir neyzen ve griftzen olmasına rağmen, daha çok usta bir hanende olarak tanındı. Salim Bey gibi saz eseri değil söz eserleri besteledi. Saadeddin Nuzhet Ergun, dini eserlerinde az çok şarkı tavrının bulunduğunu ileri sürüyor.Sadilik ve Mevlevilik tarikatlarına mensuptu. Yegah ve dügah makamlarında iki Mevlevi ayini bestelemiş, sadece bir bölümü bilinen yegah ayini unutulmuş, dügah ayini ise zamanında birkaç kez Üsküdar Mevlevihenesi’nde okunmuş ve sonradan notaya alınmıştır. Nota bilmediği sanılan Hacı Faik Bey beş yüzden çok eser bestelemiş, bunlardan yüz elli kadarı günümüze gelebilmiştir. Büyük form eser bestekarlığının son ustasıdır.

Şiirle uğraşmış, eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Şiirle kullandığı Türkçe o zamanki anlayışa göre daha sadedir. Daha çok halk zevk ve sanat anlayışına yakın bir dil vardır. Şiirlerinde “Faik” mahlasını kullanan sanatkarın bir şiirini sunuyoruz;

Gelin kızlar anamıza soralım
Bahçemize salıncağı kuralım
Karşılıklı binip kolan vuralım

Salıncaktır genç kızların oyunu
Kolan vurdukça seyredin oyunu

Bir güzel kız salıncakta sallanır
Kolan vurdukça göklere yollanır
Şiddetinden yaprakları sallanır

Yanağında gül açmış sanırsın
Üstüne güller saçılmış sanırsın

Bütün bunların dışında Hacı Faik Bey musikimize büyük hizmette bulunarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bunların en belli başlı olanları şunlardır: Hamami-zade Osman Efendi, Hacı Kirami Efendi, Hafız Ahmed Nazif Efendi, Said Özok, Sultan Mehmed Vahdeddin, mersiyehan Hacı Süleyman Tevfik Efendi.

Türk Musikisi repertuarında bulunan eserleri iki Mevlevi ayini, tevşih, şugl ve ilahiler, iki kar, on beste, yürük ve aksak semailer, seksen altı şarkıdan ibarettir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acem-Efendimsin cihanda itibarım varsa senindir
  Acemaşiran İlahi-Ey dil bu yeter iki cihanda
  Acemaşiran İlahi-Lemai nuri velayet sünbül sinan
  Arazbar-Dönmem ahdımdan efendim söylerim
  Bestenigar-Canım benim lutfunla rindane eden sensin
  Bestenigar-Dağlarda benim şevk ile avazelerim
  Bestenigar-Garib dağlarda kaldım ben
  Bestenigar-Ruhleri gül saçları sünbül
  Bestenigar-Söylenirdim ben sana zalim felek
  Bestenigar-Yar ağlamadan didelerim
  Dügah-Alemi yandırdı yaktı
  Dügah-Bir mehveşe bağlandı gönül
  Dügah-Figanın aksi doldurdu cihan
  Dügah-Görmüş mü mislin aya zamane
  Dügah Kar
  Dügah-Sevdi gönül bir melek peyker peri
  Dügah-Sünbüli zülfün döküp gerdanına
  Evcara-Aldı gülşeni badı hazan
  Ferahnak-Netice vermedin cana cefaya
  Gerdaniye-Aşıkın gamzenle pek yandı dili gam haresi
  Gerdaniye-Beni mest eden çeşmin ile ebrulerin cana
  Gerdaniye-Bülbül gibi samu seher nalelerim var
  Gerdaniye-Ey keman ebru şehidi
  Gerdaniye-Firakın sinemi dağlar
  Gerdaniye-Gelince vadi visale bahaneler söyler
  Gerdaniye-Sevdiğim çün seni ey servi semen
  Gülizar-Mecnun gibi ben dağlar gezerken
  Hicaz-Alemde ey servu semen
  Hicaz-Aşıklarının haline ey mah acımazsın
  Hicaz-Ateşi suzanı firkat yaktı cismü canımı
  Hicaz-Benim halim firakınla yamandır
  Hicaz-Eltafın eğer etmez ise zerrece erzan
  Hicaz-Gönlümü miratı hüsnün seyri hayran eyledi
  Hicaz İlahi-Bağı cemale çün erem
  Hicaz İlahi-Söylemem razı derunum sırrı mübhemdir
  Hicaz-Müptelayı derdi hicrandır
  Hicaz-Pek sevdi gönül bir güli nevreste fidanı
  Hicazkar-Sakiya sun badei lalin bana
  Hicazkar-Var uzak ol çeşmi giryanımdan ey çerhi deni
  Hüseyni-Ağlama ey aşıkı mihnetzade gel yanıma
  Hüseyni-Dil verme gönül aşka ki aşk afeti candır
  Hüseyni-Neyleyim biçare dil encamı kar
  Hüseyniaşiran-Sakiya eyledi mıtrib yine agaze kıyan
  Hüzzam-Bir nevcivanın hüsnü cemali
  Hüzzam-Bugün ey meh senin ile gidelim
  Hüzzam-Gör halimi cana bana hicrin neler etti
  Hüzzam İlahi-Ey dertlilerin derdine derman eden Allah
  Hüzzam İlahi-Hüda namıyla başla
  Hüzzam İlahi-Menbai ilmi hüdasın
  Hüzzam İlahi-Merhaba ey fahri elem
  Hüzzam-Kurban olayım bir kez nazar eyle
  Hüzzam-Olsa alem reski gülzarı irem
  Karcığar-Güzelsin sevdiğim bir nev civansın
  Küçek-Ben değil meftun hüsnün mübtela alem sana
  Küçek-Gel ey saba yine ol gülizardan ne haber
  Küçek-Gel ey saki ki kesbetsin kudümünden tarab meclis
  Küçek-Ol yusuf i sanki güzeller güzelidir
  Kürdi-Güzelsin bi bedelsin nazı perversin dilarasın
  Kürdilihicazkar-Aksaraydan kol geliyor ben zannettim yar
  Kürdilihicazkar-Benim halim yamandır işim ahu figandır
  Mahur-Doğmamıştır aleme vechi misali
  Mahur İlahi-Şahı iklimi risaletdir Muhammed Mustafa
  Muhayyer-Baktığım oldu günahım dikkat ile kaşına
  Muhayyer-Gönül aşk atesi yelpazelendi
  Muhayyer-Mest etti beni şimdicek ol nazu edalar
  Muhayyer-Sen servi nazın ruhsarı ali
  Muhayyersunbüle-Elinden çektiğim saki bezmin
  Muhayyersunbule-Kaydetme dökülsün ruhi hoy kerdeye
  Muhayyersunbule-Peymanei ser sar ile canane bizimdir
  Muhayyersunbule-Sana bu canu dili verdim ey şehi vala
  Müstear-Ey derdimin dermanı alemlerin sultanı
  Nihavend-Buna hiç şüphe yok ey gül nihalim
  Nihavend-Gelin kızlar annemize soralım
  Nihavend Kar
  Nihavend-Na muradım taliim avaredir
  Nihavend-Ne hal oldu bana şimdi
  Nihavend-Sengi sitemle gönlüm
  Nihavend-Sevdi gönlüm ey melek
  Nihavend-Ümidim kalmadı cana
  Nihavend-Visali yare gönül sarfı himmet istermiş
  Nühüft-Ah efendim yandı canım
  Rast-Bi huzurum ahu zarından felek
  Rast-Bir dame düşürdü ki beni bahtı siyahım
  Rast-Jaleler saçsın nesim gülzare dönsün cuyibar
  Rast-Levm eder ta hasrederek gönlüm bana
  Rast-Nihansın dideden ey mesti nazım
  Saba-Cud bilutfik ya ilahi
  Saba-Lebin derdiyle al kane boyandım
  Saba-Uyanmaz ol güzel hayli zamandır
  Sabazemzeme İlahi-Çün görüp dervişi oldum şeyhim
  Segah-Cezbetti gönlüm bir serv kamet
  Segah-Küçüksün gerçi nevreste fidansın
  Segah-Zencir aşkın dilbestesiyim
  Suzinak-Ben gezerken hüzn ile bir hali mahsun hanede
  Suzinak-Bir baht olarak devri şebabı
  Suzinak-Kuzucuğum ne kaçarsın benden
  Suzinak-Pek merak oldu bana ey simten
  Şehnaz İlahi-Şad eder gamgın dili Allah
  Şehnaz İlahi-Yüzün miratı zatı kibriyadır ya resulallah
  Şerefnuma-Şehinşahı cihan amadei ihsanınım
  Şevkefza İlahi-Ey dil bu yeter iki cihanda sana
  Şevkefza İlahi-La mevcude illahu
  Tahirbuselik-Açıldı bağçe i rengi burda yar bahar
  Tahirbuselik-Devri lalindi baş eğmem badi gülfama ben
  Tahirbuselik-Düştüm düşeli mihneti dünyaya
  Tahirbuselik-Yekta güherin meclisi rindan sedefimdir
  Tarzıcedid-Çemende sünbülü zülfi nigare benzettim
  Uşşak İlahi-Nefse uyup rahı haktan
  Uşşak İlahi-Şivadan kalbimi pak et
  Yegah-Feryadımın alemde benim
  Yegah-İşte erdik nev bahare
  Yegah-Ne yapsam neylesem
  Zavil-Ayrılık düştü dili nalanıma
  Zavil Kar
  Zavil-Şemi hüsnü anına ey mehlika
  Zavil-Yakdı canı bezmi aşkın
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR