Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
HÜSEYİN SADEDDİN AREL
En büyük müzikologlarımızdan biri olan Hüseyin Sadettin Arel 18 Aralık 1880 tarihinde İstanbul'un Vefa semtinde doğdu.Anadolu kadıaskerlerinden müderris Mehmed Emin Efendi'nin altıncı çocuğudur.Annesi Fatma Zekiye Hanım'dırİlk öğrenimini Vefa'da Taşmektep,Şemsülmaarif ve Nümune-i Terakki okullarında tamamladıktan sonra 1886 yılında ailesi ile İzmir'e göçetti. Babası şer-i hükümlerine ters düşen bir emri
dinlemediği için İzmir naipliğine tayin olmuştu. İzmir'de Fransız kolejini bitirdikten sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a geldi.Bir yandan medreselerde okuyarak "icazet" alırken, diğer yandan "Hukuk Mektebi" ne devam ediyordu.Üstün başarı ile 4 Eylül1906 tarihinde buradan mezun oldu ve kendisine "üstün başarı madalyası" verildi.Özel öğretmenlerden aldığı derslerle yabancı dilini ilerletti.İyi derecede Arapça,Farsça,Almanca,Fransızca,İngilizce; anlayabilecek kadar da İtalyanca, İspanyolca, Latince, Rumca,Eski Yunanca, Ermenice, hatta Flamanca ve Slavca'yı öğrendi.

O zamanın anlayışına göre öğrenciler devlet dairesinde görev aldıklarında Arel de memuriyete onbeş yaşında İzmir'de bulunduğu sırada "Vilayet Mektubi Kalemi"nde başladı.

İstanbul'a geldikten sonra 1901 de Adliye Nezaretine tercüman olarak girdi.Aynı nezarette şifre müdürlüğü, 1909 da "Ticaret-i Bahriye Mahkemesi" üyeliği, 1911 de ceza işleri müdürlüğü yaptı ve bir yıl sonra istifa ederek ayrıldı. 1910 da Washington'da toplanan uluslar arası hukuk kongresine ülkemizi temsilen katıldı.Bu münasebetle orada bazı incelemelerde bulundu, tebliğler ve konferanslar verdi.

Adliye Nezaretinde çalıştığı yıllarda, eski sadrazamlardan ve Adliye Nazırı Abdurrahman Nureddin Paşa'nın kızı Pakize Hanım'la evlenmiş, bu evlilikten tek çocuğu olan kızı Naciye doğmuştur.

1913 yılında Danıştay'da maliye ve bayındırlık üyeliklerinde bulundu.1914 de Tapu ve Kadastro genel müdürlüğüne, aynı yıl içinde "Tanzimat Dairesi Reisliği"ne getirildi.Bu daire 1918 yılında kapatılınca görevinden ayrıldı ve bir daha resmi görev almadı.Mütareke yıllarında Amerika'ya giderek 1923 yılına kadar orada yaşadı.Amerika'dan döndükten sonra bir büro açarak İzmir'e yerleşti ve avukatlık yaptı.Beş yıl serbest çalıştıktan sonra 1928 yılında İstanbul'a nakletti.Bir ara "Adliye Vekaleti Ahkam-ı Şahsiye Komisyonu"na başkanlık etti ve Tapu-Kadastro yasasının çıkarılmasına yardımcı oldu.Son zamanlarına kadar avukatlık mesleğini bırakmadı. İstanbul'da 6 Mayıs 1955 tarihinde, Bomonti'deki evinde "Siroz" hastalığından hayata gözlerini yumdu.

Musiki Öğrenimi
Müzik çalışmalarına on yaşında başladı.İlk olarak Udi Şekerci Cemil Bey'den ud ve nazariyat dersleri aldı. Bu ilk adımdan sonra kişisel çabası ile bilgisini derinleştirdi.Başta Türk Musikisi olmak üzere bütün dünya musikileri hakkında yazılmış olan eserleri topladı. Çok yabancı dil bilmesi sebebi ile her türlü kaynaktan nazari bilgilerini güçlendirdi.Nazari çalışmalarının yanı sıra ud, ney, keman, kemençe, tanbur, viyola, viyolonsel, özellikle piano çalmasını öğrendi. 1907-1909 yılları arasında Edgar Manas'tan armoni, kontrpuan ve füg öğrendi.Kompozisyon, orkestrasyon ve enstrümantasyon bilgilerini kendi gayreti ile elde etti.

Koleksiyonculuğu ve yayımcılığı
Arel büyük fedakarlıklarla iki kez kütüphane kurdu.Bunlardan ilki kayınbabası Abdurrahma Nurettin Paşa'nın konağında oturduğu yıllarda, İstanbul'un işgali sırasında Fransızlar tarafından kasten yakıldı. Bu yangında pek çok nadir yazmalar, koleksiyonlar ve değerli kitaplar yok oldu. İkinci olarak kitap toplamaya İzmir'de başladı; yeni kütüphanesini Bomonti'deki evinde kurdu.Bir çok yerli ve yabancı kitabı bir araya getirdi.Bunlar arasında Türk Musikisi açısından büyük değer taşıyan yazma eserler, fotokopiler, filimler bulunuyor.

Bir ömür boyu maddi ve manevi fedakarlıklarla topladığı, bilenlerden bizzat notaya aldığı koleksiyonu özellikle önemlidir. Bu koleksiyona Dr.Suphi Ezgi'nin topladığı eserler de katılmıştı.Sadece Türk Musikisi ile ilgili eserlerle sınırlı kalmamış, bütün dünya musikileri için önemli belgeleri biriktirmişti.

Sadeddin Arel, 1908 yılından başlayarak on beş gün içinde bir olmak üzere "Şehbal" adında bir kültür ve magazin dergisi çıkardı. Matrisleri İtalya'da hazırlanan bu dergi, o yıllardaki yayınlara göre, gerek baskı ve gerekse kalite yönünden üstün nitelikte idi. Ancak yüz sayı çıkabilen Şehbal, İstanbul'un işgali sırasında idare binası yanarak koleksiyonu ve belgeleri mahvoldu. Bu dergi musikimiz hakkında araştırma yapacaklar için en önemli kaynaklardan biridir. 1939 yılında İsmail Hami Danişmend'le çıkarmış olduğu "Türklük" dergisi ancak on beş sayı çıkabildi.Bu dergide yayınlanan "Türk Musikisi Kimindir?" başlığı altındaki seri makaleleri sonradan kitap haline getirilmişitr. 1948 yılında çıkmaya başlayan "Musiki Mecmuası" son yayın organıdır.Başta bu dergiler olmak üzere çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makale, inceleme ve araştırma yazıları yayınlamıştır. Kütüphanesinin tamamına yakın bir bölümü ölümünden sonra "Türkiye Enstitüsü" ne hibe edildi.

Musiki Hocalığı
Musiki öğrenmek isteyen herkese evinin kapısı açık olan bu büyük insan, hiçbir karşılık beklemeden bir ömür boyu önceleri haftada iki gün, sonraları yalnız cumartesi günleri evinde akademik musiki toplantıları yapardı. Hatta başlangıçta bu toplantılar yemekli olarak yapılırdı. İzmir'de bulunduğu yıllarda, İstanbul'a naklettikten sonra da, ölünceye kadar bu gelenek devam etti.Türk Musikisi alanında yetişmiş, isim yapmış pek çok sanatkar, Arel'in akademik toplantılarından yararlanarak yetişmiş denebilir. Ayrıca evi çağının ilim ve sanat adamlarının da uğrak yeri olmuştur.

Engin musiki bilgisi be genel kültürü kendisinin kısa zamanda çevresinde ve İstanbul'da tanınmasına yardımcı olmuş, özel musiki okullarında ders verme teklifleri yağmış, daha 1916 yılında Darüttalim-i Musiki'de ders vermeye başlamıştı. Olağanüstü bir yetki ve beş yıllık bir anlaşma ile 1943 yılında İstanbul Konservatuarı'nın başına getirildi.1948 yılında süresi dolunca yenilemek istemedi; burada ayrıldıktan sonra "İleri Türk Musikisi Konservatuarı" nı kurdu ve bu okulun yayın organı olan "Musiki Mecmuası"nı çıkartmaya başladı. Arel'in bu yönlerini değerli öğrencisi Ercüment Berker şu haklı görüşlerle değerlendiriyor; "...Müzikolog H.Sadeddin Arel, ulusal kültürün soylu ve güçlü değeri olan , ancak yüzyıllar boyunca dar bir çevre içinde ustadan çırağa geçen , gizli bir fen ve sanat halinde kıskançlıkla gizlenen Türk muzikolojisini çağdaş metodolojiye göre düzenleyip -kendi deyimiyle- işporta mataı halinde isteyenin yararına sundu. Böylece, Türk Musikisi'nin yaygın eğitimini ve Türk Musikisi'nin yaygın eğitimini ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kurulması olanağını hazırlıyordu..."

Türk Musikisi hakkındaki görüşleri
Bu görüşlerin tümünü burada özetlemek olanağımız yok.Kısa paragraflarla bazılarına değinmeye çalışacağız. Türk ve Batı musikilerini iyi bilen Arel hakkında, ülkemizin Batı Musikisi mensupları da olumlu fikirler ileri sürmüşlerdir.Bu görüşler, "Türk Musikisinin çok seslilikte büyük değerler kazanacağına inanan ve bu yolda çaba gösteren bir bilgin" olduğu noktasında birleşir. Musikimizi derinlemesine bilen ve bu sanata aşık bir bilgenin şu samimi sözlerini her Türk Musikisi aşığı ve her Türk çocuğunun ibretle okuması gerekir.

"...Türk Musikisi, onun değerini anlayabilecek kimselere hayranlık telkin edebilecek kadar muhteşemdir."

"...Hayatımda Türk Musikisi'ne sarfettiğim zamanın birkaç mislini Batı Musikisine sarfetmiş olduğum ve bu musikinin şaheserleriyle vecde geldiğim halde, bir türlü Türk Musikisi aşkından kendimi alamayışım, belki kısmen milli meylimdendir; lakin mutlaka ziyade Türk Musikisi'nin bünyesinde gördüğüm olağanüstü inkişaf kabiliyetindendir."

"...Realite şudur ki, Batı Musikisi'nin bir bestekara temin ettiği klasik, romantik, modern, polifonik veya monodikle muhakkak veya muhayyel ne kadar vasıta varsa, hepsinin en az on misli, evet on misli Türk Musikisi'nin içinde yatıyor"

"...Batı Musikisinde duygumuzu ve idrakimizi kamaştıracak kadar harikalar vücuda getiren dehaların , o musikiden en az on kere daha zengin imkan ve vasıtalarla dolu bir sahada neler yapabileceklerini düşünen her akıllı kimse gibi, (Batı Musikisi'ni sevdiğim için Türk Musikisi'ni severim) diyecektir."

"...Garp'tan almaya muhtaç olduğumuz teknik sekiz ilimden ibarettir. Fakat her Türk bestekarı bütün bu ilimlerden başka bir de kendi musikisini bilmeye muhtaçtır. Ta ki yazacağı eserler Garp taklidi olmaktan kurtulacak, vazıh bir milli damgayı hamil bulunabilsin."

Bu görüşlerin ışığında ortaya çıkan genel kanıya tercüman olan ortak görüşü yine Ercümend Berker dile getirmiş: "...H.Sadeddin Arel çağına sığmayan dehası, Türk musikisinin makam, usul ve form olanaklarını başka hiçbir bestecide görülmeyen genişlikte kullanması, ulusal ve evrensel musikiyi kavrayan geniş ufku ve yorulmak bilmez büyük çalışma gücüyle Türk Musikisi'nin altıncı ve son dönemi olan reform dönemini başlatan besteci olmuştur"

Türk Musikisine getirdiği yenilikler
Musikimizin tonal sisteminin XIX.yüzyıl sonuna kadar doğru dürüst araştırılmadığını, eski "Edvar" kitaplarının incelenmediğini, bu yönünü ilk olarak ele alan ve ayrıntılı yayınlar yapan kişinin büyük müzikoloğumuz Rauf Yekta Bey'in başlattığı bilimsel çalışmaları daha ileri bir düzeye götüren ve sağlam temellere oturtan da Arel olmuştur. Dr.Suphi Ezgi ve Salih Murad Uzdilek'le yorucu araştırmalardan sonra, musikimizin akustiğini, tamamına yakın bir biçimde açıklamasının yapmıştır. Böylece yirmidört eşit olmayan aralığın varlığı ispatlanmış ve bu görüşün bilimsel dayanakları belirlenmiştir. Bugünkü görüşlere göre eğer bu sistemin eksik yönleri varsa, müzikoloji ile uğraşanların eleştiri yerine bu eksik yönleri tamamlamaları gerekir.

Batı notası tam olarak Sultan II.Mahmud döneminde ülkemizde yaygınlaşmışsa da, Hamparsum notasının yerini tutmamıştır.O <br />zamanki görüşler bu nota ile Türk Musikisi eserlerinin yazılamayacağı merkezideydi. Arel, arkadaşlarıyla donanım işaretlerini bularak bu sorunu da çözüme bağlamıştır. Batı musikisi terminolojisinin bizim musikimizin ihtiyacını karşılamadığını görmüş, kendi ses yapımız ve icra özelliğimize göre bir Türk musikisi terminolojisi ortaya koymuştu. Bugün kullanılan bu sözcüklerin pek çoğu Arel'e aittir.

Arel, Türk Musikisi'nde çok sesliliğe taraftardı; ancak, bu çok seslilik kendi tonal sistemimizin gereğine göre yapılmalıydı. Bu düşüncelerini sırası geldikçe söylemiş ve nitekim eserlerinin içinde önemli bir sayıya ulaşan çok sesli besteleri bu esasa göre bestelemiştir. Beş tür kemençe ile bir "Kemençe Ailesi" fikrini ortaya atması bu düşünceden kaynaklanmıştır. Bu düşünce başarı ile uygulanmış, dönemin ünlü sanatkarları tarafından bu sazlar denenerek, bu yoldaki besteler icra edilmiştir.Bu büyük insanın açtığı çığır kendinden sonra geliştirilmemiş, yapılmış olanların tekrarından ibaret kalmıştır.

Eserleri
Verimli bir bestekar olan Arel, bir ömür boyu Batı ve Türk Musikisi dalında iki bin kadar eser ortaya koymuştur.Ercüment Berker'in verdiği listeye göre bu eserlerin sayısı ve türü şöyledir; 51 Mevlevi Ayini, 108 Durak, 87 İlahi, 13 Ney taksimi bestesi, 24 Peşrev, 28 Konser Saz semaisi, 80 Saz semaisi, 42 Oyun havası, 20 Dramatik saz eseri, Tanbur ve Viyolonsel için 8 taksim, 11 köçekçe, Beste ve Semai gibi büyük formlarda 7 sözlü eser, 51 Gazel, 3 Gazelli taksim, 2 Marş, 104 Şarkı, Oda müziği ve koral, Altılama, Üçleme, İkileme olarak toplam 71 çoksesli eser. Bunlardan başka Türk Musikisi nazariyatı dersleri, Armoni dersleri, Kontrpuan dersleri, Füg dersleri, Prozodi dersleri, Türk musikisi ileri solfej dersleri, Eski Musiki Tarihi (Başlangıç), Türk Musikisi Kimindir?, Çeşitli makaleleri ve Kantemiroğlu'nun Edvar'ının yayını sayılabilir. Batı musikisi notları basılmamıştır.


  Acemaşiran-Ah hemişe bülbülün gülşende feryadı
  Acemaşiran-Gazel-Benim kim bir lebi handab için
  Acemaşiran-Gazel-Olsada hamiş lali
  Acemaşiran-İlahi
  Acemaşiran-Oyun havası
  Acemaşiran-Pesrev
  Acemkürdi-Durak-Ey derde derman isteyen
  Anberefsan-Saz Semaisi
  Arazbarbuselik-Saz Semaisi
  Aşkefza-Durak-Düştüm yine derde
  Aşkefza-Durak-La ilahi kasırım şükründe
  Aşjefza-Peşrev
  Aşkefza-Saz Eseri
  Aşkefza-Saz Semaisi 1
  Aşkefza-Saz Semaisi 2
  Bayati-Ah derunumda olan halet
  Bayati-Ben onu ben çok severdim
  Bayati-Durak-Buyruk senin ferman senin
  Bayati-Gazel-Demişler goncaya
  Bayati-Gazel-Mestinazım kim büyüttü
  Bayati-Hangi ahuya tutuldum ise nalan oldum
  Bayati-Mücessem ruhsun timsali ansın yamansın
  Bayati-Muradın anlarız ol gamzenin
  Bayati-Peşrev-Karabatak
  Bayati-Terkeyledi hicabı güzelim
  Beste-İsfahan-Durak-Cana ne görünür
  Beste-İsfahan-İlahi
  Bestenigar-Durak-Biz ol uşşakı serbazız
  Bestenigar-Durak-Her kimin kalbinde dost
  Bestenigar-Şebi tenhada derler kuh ider hu
  Besteniga-Ya ilahi sana geldik bizi mahzun eyleme
  Buselik-Aşiran-Peşrev
  Buselik-Benim aklımı çelen bir çift yeşil göz oldu
  Buselik-Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
  Buselik-Çok güzelsin hüsnü anın mahısın
  Buselik-Dil hanesi miratı hak sırrı cemaullahı gör
  Buselik-Durak-Canu dilde aşkı mihman eyleyen
  Buselik-Durak-Senin aşıkların kılmaz nazar
  Buselik-Ey gözleri lacivert bak bir lahza bu yana
  Buselik-Gazel-Derdi aşkın define
  Buselik-Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında
  Buselik-Halime bir bak da insaf eyle biraz
  Buselik-Mavi bir göz beni attı bu derin sevdaya
  Buselik-Oyun Havası
  Buselik-Ya vasi al mağfiret hafime senden meded
  Buselik Aşiran-Saz Eseri
  Çargah-Çok güzelsin hüsnü anın mahısın
  Çargah-Dilerim buse olup dudağında
  Çargah-Dolsun dile nurun aç nikabın
  Çargah-Kahkahan aks eder bezme ne olur
  Çargah-Oyun Havası
  Çargah-Sabahı ömrümü bir bir getirdi aklıma
  Çargah-Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı
  Çargah-Selam sana ey sevgili
  Çargah-Tar ı kalbim inliyor vurdukça nigar
  Çargah-Yüzlerce arkandan ağlayan gence hiyanet ettin
  Dilkeşhaveran-Durak-Mirati dilinden
  Dilkeşhaveran-Ey hoş ol mest ki bilmez gam ı alem ne imiş
  Dilkeşhaveran-Saz Semaisi
  Evcara-Dil hanesi pür nur olur
  Evcara-Durak-Aşıkın gitmez dilinden
  Evcara-Peşrev
  Evcara-Saz Semaisi 1
  Evcara-Saz Semaisi 2
  Evcara-Saz Semaisi 3
  Evcara-Saz Semaisi 4
  Eviç-Durak-Derd hakka talip
  Eviç-Durak-Gel ey badı saba
  Eviç-Durak-Vuslat gibi nimet mi olur
  Eviç-Gazeli mihri felek dağdarım oldu
  Eviç-Sünbül sünbül i zülfün gibi muskin değil
  Eviç-Peşrev
  Eviç-Saz Semaisi
  Ferahfeza-Bir şeker hand ile
  Ferahfeza-Durak-Eye alemlerin şahı
  Ferahfeza-Durak-Mail olma dünyaya
  Ferahfeza-Gazel-Ben olsam bir de mutrib
  Ferahfeza-Gel vücudun perdesin kaldır
  Ferahnak-Durak-Mevlam ver aşkını bana
  Ferahnak-Oyun Havası
  Ferahnak-Saz Eseri keman tanbur için
  Ferahnak-Saz Eseri
  Ferahnak-Saz Semaisi
  Ferahnuma-Ben inandım gonul lutfeyle sen de inan
  Ferahnuma-Benden ey masukan enzarın girizan olmasın
  Ferahnuma-Derdimi ummana döktüm asumana inledim
  Ferahnuma-Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
  Ferahnuma-Durak-Aşk ile nuş eyleyen
  Ferahnuma-Ey sevgilim olmasın sakın gamın edefin
  Ferahnuma-Gazel-Busi lalin söyle sirab ı zulal eyler beni
  Ferahnuma-Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın
  Ferahnuma-Oyun Havası
  Ferahnuma-Peşrev
  Ferahnuma-Renci hatır vermesin feryadu efganlar sana
  Ferahnuma-Saz Semaisi
  Ferahnuma-Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevda nedir
  Heftgah-cana meylin var ise hükmeyle teslim eyleyeyim
  Heftgah-Durak-Kalmışız deryayı gaflet içre
  Hicaz-Aşkı yare duş olaldan
  Hicaz-Ben harabat ehliyem yoktur kararım
  Hicaz-Bir pembe gül adadım bugün şeyda bülbüle
  Hicaz-Birkaç gündür gönlümde bir hesabın var
  Hicaz-Dil hanesi mirat ı hak sırrı cemaullahı gör
  Hicaz-Durak-Aşkınla olsa bu ten
  Hicaz-Durak-Bülbüli surideyim gülden nasibim var
  Hicaz-Durak-Ey can gözün açabilsem
  Hicaz-Durak-Kim ki aşkın darına berdar olur
  Hicaz-Durak-Nedir bu katralarda
  Hicaz-Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
  Hicaz-Gazel-Canımın cevheri ol lali şekerbare feda
  Hicaz-Heml i meryemle mesihin doğuşun kıl iman
  Hicaz Hümayun-Saz Eseri
  Hicaz-Oyun Havası
  Hicaz-Oyun Havası-Bir peri masalı
  Hicaz-Oyun Havası-Oyuncu kız
  Hicaz-Saz Eseri
  Hicaz-Saz Semaisi
  Hicaz-Sinede bir lahza aram eyle
  Hicaz-Vesvese i tengüzeşt gül güle canserid
  Hicaz-Yeter ağlattı firakın bu dili bimari
  Hicazkar-Durak
  Hicazkar-Gazel
  Hicazkar-Oyun Havası
  Hisarbuselik-Durak
  Hisarbuselik-Durak-Deldi bağrım
  Hisarbuselik-Durak-Fer almış
  Hisarbuselik-Durak-Mevlam senin
  Hisarbuselik-Gazel
  Hisarbuselik-Oyun Havası
  Hisarbuselik-Peşrev
  Hisarbuselik-Saz Semaisi
  Hüseyni-Bahtı dün etti beni pek bi karar
  Huseyni-Çeşmi kafir dini islam olsa da mani değil
  Huseyni-Durak-Cümle ağzadan
  Hüseyni-Durak-Nefse uyup rahi hakdan
  Hüseyni-Gazel-Şifayı vasl kadrin
  Hüseyni-Hem aşkım hem ümüdim hem de neşemsin
  Hüseyni-Her turresinde bin şikenci dilrubası var
  Hüseyni-Oyun Havası-Düğün Evinde
  Hüseyin-Oyun Havası-Hoplantı
  Hüseyni-Oyun Havası-Kına Gecesi
  Hüseyni-Saz Semaisi
  Hüzzam-Ben mesti canan olmuşum
  Hüzzam-Benim maksudum alem de değildir
  Hüzzam-Durak-Hüdaya kesti i cürm
  Hüzzam-Gazel-Her gören aybetti
  Hüzzam ı Cedid i Durak
  Hüzzam ı Cedid i İlahi
  Hüzzam-İlahi-Aleminsin Hakteala
  Hüzzam-İlahi-Murg i dil pervaz edip
  Hüzzam-Saz Semaisi
  Irak-Durak
  Irak-İlahi
  Irak-İlahi-Murg i dil gervas edip
  Isfahan-Durak
  Isfahan-Durak-Tecelliyle dolu alem
  Isfahan-Durak-Vechi yare duş olan
  Karcığar-Durak-Ben sanırdım alem içre
  Karcığar-Gazel
  Karcığar-Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
  Karcığar-Oyun Havası
  Karcığar-Oyun Havası-Köy düğünü
  Karcığar-Pek güzeldir gönül kapar
  Karcığar-Saz Eseri
  Karcığar-Sen durup baktında bir an sanki can verdin bana
  Kürdi-Durak
  Kürdi-Durak-Düştü cane
  Kürdi-Gazel
  Kürdi-Mahvolup gitti ümidim
  Kürdi-Saz Eseri
  Kürdi-Tari kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigar
  Kürdilihicazkar-Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur
  Kürdilihicazkar-Durak
  Kürdilihicazkar-Gazel
  Kürdilihicazkar-Gazel-Gerdani safu beyaz
  Kürdilihicazkar-Gazel-Kıldı zülfün tek perişan
  Kürdilihicazkar-Gazel-Saba ağyardan pinhan
  Kürdilihicazkar-Gazel-Seni gördüm hep
  Kürdilihicazkar-Gazel-Serv eder
  Kürdilihicazkar-Gazel-Su verenler naz ile
  Kürdilihicazkar-İlahi
  Kürdilihicazkar-İnce bir bulut gibi siyah ipek gecesi
  Kürdilihicazkar-Ne cansın fitnei ahir zamansın
  Kürdilihicazkar-Oyun Havası
  Kürdilihicazkar-Sar kollarını boynuma bir yosma civanın
  Kürdilihicazkar-Saz Semaisi
  Kürdilihicazkar-Sen kim geldiğin bilmişti
  Kürdilihicazkar-Serapa hüsnü ansın dil sitansın
  Lalegül-Durak
  Mahurbuselik-Saz Semaisi
  Mars-Asker Şarkısı
  Muhayyer-Gazel
  Muhayyer-Gazel-Ey kameri talat
  Muhayyer-Gazel-Geçip gitmekte ömrüm
  Müstear-Durak
  Müstear-İlahi
  Neva-Durak
  Neva-Ey şehi hubanım
  Neva-Gazel
  Neva-İlahi
  Nevabuselik-Saz Semaisi
  Neveser-Durak
  Neveser-Gazel
  Neveser-İlahi
  Nihavend-Durak
  Nihavend-Durak-Genci aşkı ister isen
  Nihavend-Durak-Merdi meydanı hüdanın
  Nihavent-Mini mini peşrev
  Nihavend-Saz Eseri
  Nikriz-Acep niçin bağrın yaslı
  Nikriz-Ayin i Şerif
  Nikriz-Durak-Ben dost hevasına düştüm
  Nikriz-Durak-Ey gafil uyan
  Nikriz-Durak-İşimiz suph u mesa
  Nikriz-Durak-Ya ilahi
  Nikriz-Gazel
  Nikriz-Hani aşkın deme maziyi bırak dinletme
  Nikriz-İlk görüşte ceşmi mestinle
  Nikriz-Peşrev
  Nikriz-Saz Semaisi 1
  Nikriz-Saz Semaisi 2
  Nişabur-Durak uyan gafletten
  Nişabur-İlahi
  Nişabur-İlahi-Alude olup
  Nişaburek-Durak
  Nişaburek-Durak-Sevh ile olduysa günah
  Nişaburek-İştiyakın mümkün değil sönmüyor
  Nişaburek-Marş
  Nişaburek-Saz Semaisi
  Nişaburek-Zevki sevda duymadın
  Pençgah-Durak
  Rahatfeza-Durak
  Rahatfeza-Saz Semaisi
  Rahatülervah-Durak
  Rast-Bayrak Marşı
  Rast-Durak-Cümle alem aşina
  Rengidil-Durak
  Rengidil-Durak-Gönül hayran
  Rengidil-Gazel
  Revaknüma-Durak
  Revakmüma-Gazel
  Ruhnevaz-Durak
  Ruhnevaz-Saz Semaisi
  Ruy-i Irak-Durak
  Ruy-i Irak-İlahi
  Saba-Durak
  Saba-Gazel
  Saba-İlahi
  Saba Zemzeme-Durak
  Saba Zemzeme-Durak-Perişan eyledim
  Saz Eseri-İkileme
  Sedaraban-Durak
  Sedaraban-Gördüm seni sevdim
  Sedaraban-Gözlerinden hıfz için aşıkları
  Sedaraban-Hicranımı paymanei lalinde bıraksam
  Sedaraban-Oyun Havası
  Sedaraban-Saz Eseri
  Segah-Durak
  Segah-Durak-Taşdı rahmet
  Segah-Durak-Zahida dem urma
  Segah-İlahi
  Segah-Saz Semaisi
  Şehnaz-Durak
  Şehnaz-Saz Eseri
  Şerefnuma-Durak
  Şevkefza-Durak
  Sevkefza-Durak-Mesti aşkız
  Şevkefza-Durak-Tiyneti ademde
  Şevkefza-Gazel
  Şevkefza-İlahi
  Şevkefza-Mahvetti beni bir saçı zerafet
  Şivenuma-Durak
  Şivenuma-İlahi
  Şivenuma-İlahi-Katre-i aşkı hüda
  Sultan-i Irak-Durak
  Sultan-i Irak-Olmayacak senden
  Sultan-i Irak-Gazel
  Sultaniyegah-Durak
  Sultaniyegah-Durak-İçmeyin lalin şarabın
  Sultaniyegah-Durak-Varımı ben dosta verdim
  Sultaniyegah-Gazel
  Sultaniyegah-Gel hele bir kerrecik seyret
  Sultaniyegah-Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine
  Sultaniyegah-Oyun Havası
  Sultaniyegah-Saz Semaisi 1
  Sultaniyegah-Saz Semaisi 2
  Suzidil-Durak
  Suzidil-Hazeran aşıkın var
  Suzidil-Oyun Havası
  Suzidil-Saz Eseri-Hoplantı
  Suzidil-Saz Semaisi
  Suzinak-Durak
  Suzinak-Durak-Ehli derdin
  Suzinak-Durak-Hakka teslim
  Suzinak-Gazel-Ey melek
  Suzinak-Gazel-Kıldı zülfün
  Tahir-Bir çöl gibi ıssız
  Tahir-Oyun Havası
  Tahir-Saz Semaisi
  Tahir-Yine bir aşkı emel
  Uşşak-Bir cami safa
  Uşşak-Bir ceylan bakışla vuruldum
  Uşşak-Dil lebinden şarabı neb ister
  Uşşak-Durak-Çünkü bildin
  Uşşak-Durak-Derdi aşkı düşmeyince
  Uşşak-Durak-Geçeyim can ile tenden
  Uşşak-Ey hasta gönül
  Uşşak-Gazel
  Uşşak-Gazel-Aşiyanı murgi-i dil
  Uşşak-Gazel-Aşka düştüm
  Uşşak-İlahi
  Uşşak-İlahi-Dünyaya gönül verme
  Uşşak-Nur görsün gözlerin aç sineni
  Uşşak-Oyun Havasi
  Uşşak-Peşrev
  Uşşak Peşrev-İşveler
  Uşşak-Saz Semaisi
  Uşşak-Seni gördüm hep üzüntüyle
  Uşşak-Yakın gel kaçma ey şuh-i cihan
  Yegah-Dilerim buse olup kamağı her an dudağında
  Yegah-Durak
  Yegah-Durak-Mest oldum
  Yegah-Durak-Nuş ed elden
  Yegah-Durak-Söylemem razı
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR