Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY
İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul'un Balat semtinin Molla Aşki mahallesinde doğdu. Babası "İdare-i Husûsiye"memurlarından hanende Reşid Efendi'dir. İlk okulu okuduktan sonra onu ailesi Mercan'da bir örücünün yanına çırak olarak verdi.Mahallesinde ve işyerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkatleri çekiyordu. Bir çok musıkîşinasımızın hayatında olduğu gibi, bu güzelsesi duyan yüksek dereceli
bir saray görevlisi , ki bu kimsenin bir saray müezzini olduğu söylenir, Mızıka-i Humayun'a alınmasına aracı oldu. O zamanlar henüz Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa'dan mûsıkî öğrenerek birçok fasıl geçti. Bir taraftan da Muzika-i Humayûn hocalarından Batı Mûsıkîsi ve Batı notası öğreniyordu.

O zamanki Enderûn mûsıkîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrendi. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa sürede "Sersazende"liğe terfi ettirildi. Daha sonra "Kolağası" rütbesi ile müezzinbaşı (Müezzin-i şehriyari) oldu.

1908'de Meşrutiyet'in ilânından sonra, önce "Mûsıkî-i Osmanî" topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan "Mekteb"i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsıkî sever İstanbul'lulara iyi icra örnekleri sundu. Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda "Tertip ve Tasnif Heyeti" üyeliği ve "Fasıl Şefliği" yaptı. Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca "Solfej Muallimliği" görevini de üstlenmişti.

Musıki hayatına atıldıktan sonra durup dinlenmeden çalışarak hayli eseri notaya aldı;daha sonra sözünü edeceğimiz yayınları yaptı. Sayısız sanatkârın yetişmesinde etken olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alınacak olursa, nasıl zaman buldu da bu kadar besteyi yapabildi diye hayrete düşülebilir. Ruşen Ferid Kam, ders verirken hem konuştuğunu, hem de bir yandan beste yaptığını ve çok kolay eser bestelediğini söylerdi.

Muallim İsmail Hakkı Bey Konservatuvar'dan Bebek'teki evine tramvayla dönerken 30. Aralık. 1927 'de öldü;ertesi gün Eğrikapı mezarlığına defnedildi. Bir kez evlenmiş, beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra nota kolleksiyonu, nota defterleri, kitap ve evrakı radyo idaresince satın alındı. Bütün bunlar TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Elde bulunan eserleri bir ömür içine sığmayacak niteliktedir. İsmail Hakkı Bey'in musıkîmize hizmetlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Hoca olarak Enderun'da sersazendelikten başlayarak, Darülelhan ve İstanbul Konservatuvarı'nda, Musıki-i Osmani'de, özel derslerinde, diğer mûsıkî okulları ve cemiyetlerinde durup dinlenmeden çalıştı. Öysa ki, o dönemlerden yetişmiş sanatkârlar arasında İsmail Hakkı Bey'den ders almayan yok gibidir. Bu bakımdan "Muallim" sıfatı ile tanınır. Ailesi daha sonra “Aksoy” soyadını almıştır.

Onun zamanında İstanbul'da halka açık yerlerde mûsıkî dinlenebilecek birkaç "Kıraathâne" vardı ve bunlar da piyasa sanatkârlarının elindeydi. Buralarda yıllardan beri toplamı yediyi sekizi geçmeyen belli makamlar arasında dolaşılır, aynı makamlardan eserler çalınır, söylenirdi. Bunu yakından gören İsmail Hakkı Bey, sınırları genişletmek için başka makamları ve bu makamların fasıllarını tanıtmağa karar verdi. Önce Şehnaz ve Bûselik makamlarından başlayarak sırası ile Hisar, Nişaburek, Mahur, Yegâh, Acem Kürdî, Ferahfeza, Neveser, Evcârâ, Tarz-ı Nevin gibi makamları tanıttı. Bu makamlardan bilinen eserleri topluyor, saz ve söz eserlerinden eksik olanlarını besteleyerek tamamlıyordu. Bunlara göre nisbeten daha az kullanılan Muhayyer Sünbüle, Pençgâh, Kürdî, Gerdaniye, Rahatülervah, Zâvil, Nikriz, Acem gibi makamlardan da örnekler vermeyi ihmal etmiyordu. Bu arada hiç icra edilmeyen, önemsiz gibi gözüken makamları da tanıtmaya çalışıyordu.

Mûsıkîşinaslar eskiden eserleri "diz döverek" kulaktan öğrendikleri için notaya önem verilmez, eserler ezbere çalınır, söylenir ve notaya bakılarak icra edilmesi hoş karşılanmazdı. Hiç şüphesiz nota herşey demek değildi;ancak değeri de inkâr edilemezdi. Nitekim bu alışkanlık ve notaya önem vermeme durumu sebebi ile pek çok mûsıkî eseri, saklı olduğu hafızalarla birlikte yok olup gitmiştir. İsmail Hakkı Bey bu geleneği de yıktı. Çok titiz ve notanın önemini bilen bir sanatkâr olarak, her nerede mûsıkî icra edilecekse, notalar ve sehpalar önceden oraya gönderilir, sahneye yerleştirilir, sanatkârlar bundan sonra yerini alırdı.

Yine o dönemlerde "İncesaz"takımlarında çalan ve söyleyenlerin sayısı pek fazla olmazdı. Bu alışkanlığın da dışına çıkarak otuz-kırk kişilik saz ve ses topluluğu ile konser vermenin ilk örneğini de İsmail Hakkı Bey verdi. Sanatkârlar aynı tip elbise giyer, ses sanatkârları ayakta durur, dinleyiciler üzerinde iyi bir etki bırakırdı. Program düzenleme ile ilgili kuralları bir yönetmeliğe bağladı. Ancak , bu tür konserlerde şimdiki gibi bir yöntem uygulanmaz, ses ve saz sanatkârlarını yarım daire şeklinde dizer, heyetin tam ortasına elinde def'i olduğu halde kendisi oturur, toplu programlardaki geleneksel icra şeklini uygular ve her iki tarafı kontrol altında tutardı. Münir Mazhar Kamsoy'un verdiği bilgilere göre ,Bestenigar Ziya Bey Darülelhan'da bugünkü gibi fasıl yönettiği halde, İsmail Hakkı Bey'in bu şekilde fasıl yönetmesine izin verilmişti.

Musikinin bilimsel yönü, yani müzikoloji ile uğraşmadığı için, elin geçen her eseri hiç kritik etmeden değerlendirmeye çalışır, bu yüzden zaman zaman eleştiriye uğrardı. Nitekim Rauf Yekta Bey’in bir eleştirisine musikiyi yazı yazarak değil yaşatmakla uğraştığını ve yalnız bu fikre mensup olduğu için, okulda bütün varlığı ile çalışmakta olduğu karşılığını vermişti.

İsmail hakkı Bey gerçekten de "Muallim" di. Bildiğini kendisine saklayan sanatkârlardan değildi. Bazı sanatkârların elinden bir eseri alabilmek bir sorun olduğu halde, o bildiğini öğretmekten ve yaymaktan zevk duyardı. Bunun içindir ki, bildiğini her isteyene öğreterek bu kadar öğrenci yetiştirdi Eline geçen her eseri bu sanatla uğraşanların istifadesine sunmağa çalıştı. Çok eser yayınlaması bu düşünceden kaynaklanır.

Anlatıldığına göre alçak gönüllü, yakışıklı, güler yüzlü, uzun boylu, şişmanca tipli bir kimseymiş.

Çok verimli bir bestekâr olan İsmail hakkı Bey her formda bin'e yakın eser vermiştir. Bu rakamı iki bine çıkartan kaynaklar da vardır. Bunların içinde sayısı otuzu bulan Marş, Operet ve dini eserleri de dahildir. Bestelediği operetlerde alışılmışlığın dışına çıkarak orkestra yerine "incesaz" takımı kullanarak kısa sürede şeklin yaygınlaşmasına sebep olmuş, Suphi Ezgi bile bunu örnek alarak "Lâle Devri" operetini bestelemiştir. Türk Musıkîsi'nin dışına çıkarak Yahudilerin vermiş olduğu İbranîce güfteler üzerine, Sinagog ve Havra'larda okunması için dinî eserler bestelemiştir.

İsmail Hakkı Bey'in bilinen eserleri:

1-Nazarî Eserleri:Solfej yahut Nota Dersleri, Usûlat, Solfej, Makamat ve ilaveli Nota Dersleri, Mahzen-i Esrar-ı Mûsıkî yahut Teganniyat-ı Osmanî.

2-Mûsıkî Eserleri:6 operet, 15 peşrev, 21 saz semaisi, 5 Kâr, 1 Kâr-ı Nâtık, 1 Methal, 10 Dinî Eser, 8 oyun havası, 17 Zeybek, 2 longa, 30 Beste, 26 Ağır Semai ve Aksak semai, 3 sengin semai, 36 yürük semai, 320 şarkı.

Bestekar Ahmet Aksoy, İsmail Hakkı Bey’in üçüncü oğludur. İstanbul’da doğdu; 29 Aralık 1967 tarihinde İzmir’de öldü. Musikiyi babasından öğrendi. Aynı meşk halkası içinde yetişerek pek çok klasik eseri elde etti. Musiki aleti olarak ud çalardı. Bu sazı iyi kullanır, babasının bestelediği operetlerde çalışırdı. Bir ara musikiyi bıraktı. Paşabahçe ispirto Fabrikası ile İzmir Halkapınar Şarap Fabrikası’nda çalıştı. Bundan sonra İzmir’e yerleşerek yirmi dört yıl bu şehirde yaşadı. İzmir Musiki Cemiyeti üyeliği yaptı; bu cemiyetin musiki öğretmenlerindendi. Altı şarkısı biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acemaşiran-Aşık oldum taliim efgandedir
  Acemaşiran-Ben bir aşıkım sana gönül verdim
  Acemaşiran-Bir yıl beni etti esir nazlı bir endam
  Acemaşiran-Bugün kazan bugün öğren bugün sev
  Acemaşiran-Firakınla benim dağı nihanım aşikar oldu
  Acemaşiran-Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin
  Acemaşiran İlahi-Elvada şehri saadet
  Acemaşiran İlahi-Ey şehin şahı risalet
  Acemaşiran İlahi-Küntü kenzin serteser
  Acemaşiran-Kim aldı o peymaneyi sakinin elinden
  Acemaşiran Longa
  Acemaşiran-Sermesti aşkım lutfeyle saki
  Acembuselik-Gün batti gece oldu yine sesler azaldı
  Acemkürdi-Çeşmanını aç rengi seması görünsün
  Acemkürdi-Elverir naz utegaful kıl terahhum kuluna
  Acemkürdi-Fikrimin ince gülü
  Acemkürdi-Firkati yar beni yaktı dem a dem ahuzar oldum
  Acemkürdi-Gönlüm yine ol şuhi sitemkare mi kaldı
  Acemkürdi-İntizarı makdeminle rehguzarın gözlerim
  Acemkürdi-Meftun ol gul yüzüne oldum esir
  Acemkürdi Peşrev
  Acemkürdi Saz Semaisi
  Arabanbuselik Peşrev
  Arazbarbuselik-Aşıkı bi çarenim geldim senin divanına
  Arazbarbuselik-Birlikte bu akşam yine mey nuş edelim gel
  Arazbarbuselik-Şebistanı hakikatte hilali mahı enversin
  Bayati-Beni vurdu güzeller
  Bayati-Ey zeliha ru yeter ağlatma çeşmi pürnemi
  Bayatiaraban İlahi-Tecellayı cemalinden habibim
  Bayatiaraban Oyun Havası
  Bayatiaraban Saz Semaisi
  Bayatiaraban-Yarim beni her gece aldatıyor
  Bayatiaraban Zeybek
  Besteisfahan-Ey aşıkı cemalullah
  Besteisfahan Saz Semaisi
  Besteisfahan-Zahida biz ruhi hayderden ihabet eyleriz
  Bestenigar-Gönül girmekle yar aguşuna kanmaz vusul ister
  Bestenigar-Hazretzedenim ahına canlar dayanır mı
  Bestenigar İlahi-Cennet evine
  Bestenigar İlahi-Ciğere marı heva zahm urdu
  Bestenigar-Nasıl aram edersin bilmem bensiz
  Bestenigar-Neşe istersen a canım meclisi rindane gel
  Bestenigar-Nevbaharımdır a goncam nalemi duy sen de gül
  Bestenigar-Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez
  Bestenigar-Teşrifin ile hanemi reski irem eyle
  Buselik İlahi-Baktım ben ol mihraba
  Buselik-Ne kadar arzu hulus etti ise
  Buselik Saz Semaisi
  Büzürg-Feryad ederim zülfü siyahkarın elinden
  Çargah-Aynayı almış dizine
  Çargah-Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsün güneşi
  Çargah-Gubarı asitanın tutiyadır ya resulullah
  Çargah İlahi-İki cihan doğduğu ay geldi yine
  Çargah Marş
  Çargah Saz Semaisi
  Çargah Sirto
  Dilkeşhaveran-Andelib asa bürünmüş cayi matem naleye
  Dilkeşhaveran-Bu demde bülbüli şuride efgan eylemez neyler
  Dilkeşhaveran-Her samu seher leblerini buş edeyim
  Dilkeşhaveran-Vechi pertev barını setreylemiş gözden nikab
  Dilnişin Peşrev
  Dilnişin Saz Semaisi
  Dügah-Düştü gönlüm sen gibi bir zalime
  Dügah-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
  Dügah İlahi-Eğer halk etmeseydi zatını hak yaresulallah
  Dügah-Miratı bahtı kibriya Ahmed Muhammed
  Dügah-Yaz geldi yine murgi dilim kondu nihale
  Evç-Ey lebleri gonca yuzu gul servi bülendim
  Evç-Geçmem değil amma geçemem doğrusu mehden
  Evç İlahi-Bu dünyaya neden geldin
  Evç İlahi-Dünyaya mağrur kişi tövbeye gel tövbeye
  Evç İlahi-Eflakı kıldı pür ziya
  Evç İlahi-Ey şehri nuzuli sure
  Evç İlahi-Kullarında yok sana layık meta
  Evç İlahi-Taştı rahmet deryası
  Evç İlahi-Teveccüh eyledim beytul harama
  Evç-Kaldığım günden beru bu aleme ben bi karar
  Evç-Meded Allah sana sundum elimi
  Evç-Merhaba ya merhaba remazan
  Evç-Sarı çiçek mor çiçek
  Evç Saz Semaisi 1
  Evç Saz Semaisi 2
  Evcara-Gözlerin ta doğduğum günden beri mahmurdur
  Evcara Saz Semaisi
  Ferahfeza-Açtı güller andelip eyler
  Ferahfeza-Ateşi aşkınla cana dil kebab olmaktadır
  Ferahfeza-Ateşli raseler veriyor iştiyakınız
  Ferahfeza-Bir beyaz zambak hayal ettim ben seni
  Ferahfeza-Çağlayan cuyi siriskle çeşmi pürhunum mudur
  Ferahfeza-Darbei ahım aman vah bar olur
  Ferahfeza-Dil ateş dide ateş
  Ferahfeza-Erdi bahar ey dilnuvaz
  Ferahfeza-Ey sine sana noldu yanar ateşe döndün
  Ferahfeza-Gayetle dilber bir şivekare
  Ferahfeza-Mehtabda güzel olur boğaziçi alemi
  Ferahfeza Peşrevi
  Ferahfeza Saz Semaisi
  Ferahfeza-Sen rengi şafaktan daha nevvar ve güzelsin
  Ferahfeza-Vuslatınla kami yab ettin beni
  Ferahnak-Başının altında olsa kollarım
  Ferahnak-Bıraktım aşkın ile namu arım ya resulallah
  Ferahnak-Keşke görmeseydi gözüm sen gibi yekta güzeli
  Ferahnak-Nedir ol şuhi istigna
  Ferahnak-Neydi maksadın senin
  Ferahnak-Şahın şehi mihri
  Gerdaniye-Gidiyorum yarın yar
  Gerdaniye-Gönül bir afeti devranın
  Gerdaniye Oyun Havası
  Gülizar-Aman çoban benim dilber kuzumu
  Gülizar-Gönül düşme bu rütbe ahuzare
  Gülizar-Kar etmez ahım sen gülizare
  Hicaz-Açıldı ufkundan siyah dumanlar
  Hicaz-Bağlar bahçeler güller ile sünbüller
  Hicaz-Bilmem niçin peri koymuş koyan onun adını
  Hicaz-Bir zarar gelmiş mi ey ruhi revan benden sana
  Hicaz-Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
  Hicaz-Cemalin nuruna nisbet
  Hicaz-Çoktanberidir çare ne mahrumi visalim
  Hicaz-Daim etsin Hazreti Sultan Hamid
  Hicaz-Dil harabı aşkın oldu naili vuslat diler
  Hicaz-Etme bu rütbe naz şivekarım
  Hicaz-Ey mehlika ey gül beden
  Hicaz-Gamzesi bir tiri sevda dideler
  Hicaz-Halkai zülfün dili bend eyledi sevdaya ah
  Hicaz İlahi-Affet bizi ya gafur
  Hicaz İlahi-Ey nebiler serveri
  Hicaz İlahi-İntisabım ta ezeldendir
  Hicaz İlahi-Kapına geldiler ümmet Muhammed
  Hicaz İlahi-Padişahın işvesin
  Hicaz İlahi-Senin derdinle ey canan
  Hicaz İlahi-Ya ilahi şahı kevneyn
  Hicaz-Kalkın gidelim meykadeye nuş edelim mey
  Hicaz Oyun Havası
  Hicaz Peşrev
  Hicaz-Saki bu fena aleme meyhane desinler
  Hicaz Saz Semaisi
  Hicaz-Seni istasyonda buldum
  Hicaz-Şu dağın eteğinde civanım aman
  Hicaz-Türk'ün Ninnisi
  Hicaz Uvertür
  Hicaz-Yari gördüm nikabı cusi
  Hicaz-Yekta güherim meclisi rindan sedefimdir
  Hicaz-Yeşillendi yine bağlar
  Hicaz-Zülfü zertarına bağlandı hayatım emelim
  Hicazbuselik Saz Semaisi
  Hicazkar-Aldı gönlüm bir suhiter
  Hicazkar-Ay mı doğmuş gün mü doğmuş alem
  Hicazkar-Bekliyorum salınarak çık raksa hemen
  Hicazkar-Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
  Hicazkar-Firakınla bugün pek derdimendim
  Hicazkar-Gece gündüz hep hayalin gözlerim
  Hicazkar-Kalbi mecruha haber ver
  Hicazkar-Keman ebrulerinden yarimin hayli sual oldu
  Hicazkar Longa
  Hicazkar-Melul mahsun bu yerlerde
  Hicazkar-Niçin sevdim ben seni
  Hicazkar-Yabandan geldim yabandan
  Hicazkar Zeybek Havası
  Hicazzemzeme-Gideyim de göreyim tombulumu
  Hisar-Görmemiştim böyle dilber
  Hisarbuselik-Aram edemem yare nigah
  Hisarbuselik-Eyyamı bahar oldu yeşillendi çemenler
  Hisarbuselik-Makdemin baştan başa reske düşürdü gülşeni
  Hisarbuselik-Ne beynai hale cüret ne figana takatim var
  Hisarbuselik Peşrev
  Hisarbuselik-Ruşen et bezmimi artık gözümün nuru görün
  Hisarbuselik Saz Semaisi
  Hisarbuselik-Visalinle safayabet aman gel
  Hüseyni-Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihana
  Hüseyni-Ey resuli kibriya sertacı alem şahı din
  Hüseyni İlahi-Ey dil bize ver bir haber
  Hüseyni İlahi-Nice isyanımızı affeden Allaha şükür
  Hüseyni-Ruyini örtmüş görünce saçları pür
  Hüseyni-Sana benden efendim tuhfei canım selam olsun
  Hüseyni-Sen gonca dehen servi revan
  Hüseyni-Yaktı cismim ateşi suzanı aşk
  Hüseyniaşiran-Baktım lebine gülşeni sevda benim oldu
  Hüseyniaşiran-Ederken ol peri peyker tekellum
  Hüseyniaşiran Peşrev
  Hüseynizemzeme-Hayranı cemal olmaya cidden emelim var
  Huzi-Akıl padişahtır gönül vezir
  Hüzzam-Afitabı şuledar aşkımı tanzir eder
  Hüzzam-Alamam doğrusu desti emele
  Hüzzam-Çektiğim alamı dehri gör de gel rahmet bana
  Hüzzam-Geceler karanlık olur
  Hüzzam İlahi-Alemdarı kerimi şahı iklimi risaletsin
  Hüzzam İlahi-Esiri nefsi bed hahim meded kıl ya resulallah
  Hüzzam İlahi-Hazreti hakkın habibi
  Hüzzam İlahi-Yürü yürü yalan dünya
  Hüzzam-Kabil midir hiç var mı benim derdime çare
  Hüzzam-Sevdiğim ahuya tesbih eyledim
  Hüzzam-Suhur içre mübarektir üç aylar
  Hüzzam-Usandırdım mı aya gül cemali
  Irak-Es selam ey seyyidi sahibi saadet
  Irak-Mihri subhi meşrika taha habibi ki riya
  Isfahan-Benim gönlüm gözüm nuri cemali
  Isfahan-Dilhanei viranımı
  Isfahan Saz Semaisi
  Karcığar-Göz gördü gönül sevdi
  Karcığar-Nedir ol şuhi istigna edanın karı bilmem ki
  Kürdi-Haram olsun bana ey çehrei gülgünü müstesna
  Kürdilihicazkar-A gız nedir gizli gizli yediğin
  Kürdilihicazkar-Alemi meftun etmişsin
  Kürdilihicazkar-Alyanak üstünde gördüğüm dilber
  Kürdilihicazkar-Benim ey mihri enver her ne varım varsa
  Kürdilihicazkar-Bi çare gönül subha dek efgan edecektir
  Kürdilihicazkar-Cana salınıp naz ile gülzare mi geldin
  Kürdilihicazkar-Geldi bahar bak bülbüle
  Kürdilihicazkar-Gelin kızlar tiyatroda horon tepelim
  Kürdilihicazkar-Gözedir yumn ile teşrifini her dide senin
  Kürdilihicazkar-Gülistanı hüsnüne zülfü saye mi ey gonca verd
  Kürdilihicazkar-Ne dem ki ruhsarıyla çeşmin hun fesan ağlar
  Kürdilihicazkar-Vasfından aciz hep aşıkanın
  Mahur-Benim nazlı dilberim
  Mahur-Bir gece hem meclis olsak bizbize
  Mahur-Bir padişaha kul olmaz kim milki zail olmaz
  Mahur-Dil na şadıma yaktın değil mi ah bana söyle
  Mahur-Ey şehin şahı cihan Sultan Hamid i kamuran
  Mahur-Gel meclise ey lebleri mül bir iki parlat
  Mahur-Kalbimdeki amali perişanımı dinle
  Mahur Longa
  Mahur Mehter Marşı
  Mahur-Mihnet yolu üstünde garip sevgilim oldu
  Mahur-Narı hicranımla yandı serteser iklimi ten
  Mahur Oyun Havası
  Mahur Peşrev
  Mahur-Rengi gül ruhsarımı setreylemiş püskürse ben
  Mahur-Ruzi şeb eyler niçin efgan gönül
  Mahur Saz Semaisi
  Mahur-Sevdalı gözlerle sen bana baktın
  Mahur-Yarsız kaldım gurbet elde yalnızım ah yalnızım
  Mahur Zeybek Havası
  Mahurhan-Acep şuhi mümtazım visale kail olmaz mı
  Mahurhan-Çare i dil durri en az ruhsare kerden muski
  Mahurhan-Çeşminin gayetle fettan olduğun bilmez misin
  Mahurhan-Hayran olurum hüsnünü ettikçe temaşa
  Mahurhan Peşrev
  Mahurhan Saz Semaisi
  Mahurhan-Suzi aşkı dem be dem arzeyledim cananıma
  Makamsız-Uyan vatan marşı
  Muhayyer-Bir fena dünya imişsin böyle bilmezdim seni
  Muhayyer-Hoş gelir mutlak benim halime
  Muhayyer İlahi-Neylesin netsin gönül sensiz karar etmez
  Muhayyer Saz Semaisi
  Müstear-Derdmendim mücrimin dermana geldim ya resul
  Narefte Saz Semaisi
  Neva İlahi-Kuldan sana layık nola
  Neveser-Hevayı aşkı tali eyleyen murgu çemenden sor
  Neveser Saz Semaisi
  Neveser-Verdi nazım hasretinle ağlarım
  Nevruz-Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
  Nevruz İlahi-Ey olanlar talibi gencine esrarı hu
  Nevruz Kar ı Cumhuriyet
  Nevruz Peşrev
  Nevruz-Safalar vaktidir mirim efendim gel safa eyle
  Nevruz Saz Semaisi
  Nevruz-Söz yoktur ol simintene ille o billur gerdene
  Nevruz-Yareler açmaktadır her bir nigahın canıma
  Nevruz-Zevkim bu idi zevk ile eyyamı geçirmek
  Nihavend-Acıyaydı bana bir kerecik ol gonce femim
  Nihavend-Alemde eğer olmasa hercai o mehveş
  Nihavend-Arzı didar eyle gel ey meh cemal
  Nihavend-Aşk nedir sevda nedir sevmek nedir
  Nihavend-Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
  Nihavend-Bin reca bin niyazla kokladım güllerini
  Nihavend-Bir ahu nigaha oldu esir kalbi hazinim
  Nihavend-Bir of ahla yaktın beni
  Nihavend-Bu ne şahane tebessümle ne şahane bakış
  Nihavend-Feryad ile yad eyler iken
  Nihavend-Gel görki vedalaşmada ruhum bedenimle
  Nihavend-Kayhaneye gelinde yalınız
  Nihavend-Kız kulesi yakut kule takındı
  Nihavend Longa
  Nihavend-Nuri aynim pek güzelsin
  Nihavend-Öyle sermestem ki merak etmezem dünya nedir
  Nihavend Saz Semaisi
  Nihavend-Seni hükmü ezel asubi devran etmek istermiş
  Nihavend-Söz birliği edelim tiyatroya gidelim
  Nihavend-Tahassürle ağlar özüm
  Nihavend-Tiri gamzen işledi ta canıma
  Nihavend-Yine bu hasta gönül hicr ile efgan ediyor
  Nihavend-Zinhar seni öptüm diye sevdim seni sanma
  Nihavendikebir-Beri gel ey nesum seher ne haber var
  Nihavendikebir-Milki dilde hükmeder ey şuh fermanın senin
  Nihavendikebir-Padişahım kıldı ihya lutfu ihsanın senin
  Nikriz-Hiç tasavvur etmez iken böyle dilsuz firkati
  Nikriz İlahi-Çün doğup tutdu cihan yüzünü
  Nikriz Peşrev
  Nikriz Saz Semaisi
  Nikriz Sirto
  Nişaburek-Bir kerre yüzün görmeği
  Nişaburek-Saklama hali siyahı bizden ey ahu nigah
  Pençgah-Gazubane nigahım bi amandır
  Pençgah Saz Eseri
  Pençgah Saz Semaisi
  Pençgah-Zatına müştak olmuşuz ruzu şeb ah eyleriz
  Pesendide Saz Semaisi
  Rast-Akşamki baloda güzelim
  Rast-Bir dans güzeli aldattı beni
  Rast-Cüda düştüm sevdiğimden neyleyim
  Rast-Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
  Rast-Dili zarım dem a dem cevri yari firkatin söyler
  Rast-Doğdu ol şemsi hakikat burci vahdetten bugün
  Rast-Ey şanlı mümin ey şanlı millet
  Rast-Gülşende yine ahu enin eyledi bülbül
  Rast-Günahım boydan aşkındır be gayet ya resulallah
  Rast İlahi-Bendesi olmak saadettir
  Rast İlahi-Cihan camı felek saki ecel mey
  Rast İlahi-El hakkur baki ve ömrü fani
  Rast İlahi-Sakın dünyaya aldanma
  Rast İstiklal Marşı
  Rast Kanto
  Rast-Kestim ümmidi fakat
  Rast-Kıskanır her gece senden beni zülfi tannaz
  Rast-Mevsimi gül geldi yine
  Rast-O dilrubanın herkes esiri
  Rast Ordu Marşı
  Rast-Padişahım çok yaşa
  Rast Saz Eseri
  Rast Saz Semaisi
  Rast Sirto
  Rast Tahliye Marşı
  Rast Türk'ün İlahisi
  Rast Yürüyelim Marşı
  Rast Zeybek Havası
  Rastıcedid-Aşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
  Rehavi-Canu gönülden ey melek sevdim seni
  Saba-Derdi aşka düşmesin kimsen aman
  Saba-Gir gör de cananım haber ver kalbi suzanım
  Saba İlahi-Yine firkat narına yandı cihan
  Saba-İsterim ben herkes olsun sevdigim senden uzak
  Saba-Sarmadan evvel belinden
  Saba Saz Semaisi
  Saba-Sefful halkı filmahşer Muhammed sahibul minber
  Saba-Şu yıkılmış gönlüm abad olmuyor
  Sabazemzeme İlahi-Merhaba ey sevgili mehi mübarek merhaba
  Sazkar-Almış ele cam ı mülü
  Sazkar-Cananımın o vechi dilarasına baktım
  Segah-Daima etmektesin uşşaki zaina itab
  Segah İlahi-Adımı dosttan yana atalım şimdengeru
  Segah İlahi-Ey Huda gönlüm seni zikr etmek ister her zaman
  Segah-Vuracak sine arar gizlice tigi niganım
  Segaharaban-Lalin var iken nuş edemem
  Segahmaye-Güldü dilber aşıkı gamharına
  Segahmaye-Makamı mülteca Ahmed Muhammed Mustafa'dır
  Selmek-Dün fenerde gördüm ol nazik teni
  Selmek-Rahmi yok bir yare düştüm ey gönül yok çaresi
  Sultaniyegah-Niçin bülbül figan eyler
  Suzidil-Görünce ruyini oldum esirin
  Suzidil İlahi-Hor görmeyin toprağı
  Suzidil Marş
  Suzidil-Mehcur olalı talı dilin nazlı teninden
  Suzidil-Sakiya sundu aceb peymanede
  Suzidilara-Vadetmiş idin ey güli ter vakti şitada
  Suzinak-Bak halime cana ne kadar etti tebeddül
  Suzinak-Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
  Suzinak-Ben mi yandım bu cihan mı yanıyor bilmem aman
  Suzinak-Derdi firkat kalbi mahzunun delup hem dağlıyor
  Suzinak-Doğduğum günden beri
  Suzinak-Ey yesi envarı cihantabi muhabbet
  Suzinak-Gönlümü aldı bir huri talat
  Suzinak-Kadıköyü'nün abu havası ne güzeldir
  Suzinak-Kakülün dökmüş hilal üstüne
  Suzinak-Mahrumi emel etmeyiniz vuslatımızdan
  Suzinak Saz Eseri
  Suzinak-Senden geçemez lütfen acı kalbi harabe
  Suzinak-Vechi pürnurun dururken afitabı istemem
  Şedaraban-Ah efendim yok çekilmez bu hayat
  Şedaraban-Ateşi hicran ile yanmakta ah canım benim
  Şedaraban-Dil hastasıyım yok mu benim derdime çare
  Şedaraban-Durmayıp akmaktadır gözden siriski hasretim
  Şedaraban-Görülmemiş devri yusuf dan beri böyle güzel
  Şedaraban-Ne hoş oluyor dans geceleri
  Şedaraban-Ruhsarına giysuleri döktün taramazsın
  Şedaraban Saz Semaisi
  Şedaraban-Senin aşkın ile ihya olurum
  Şedaraban-Söylemem celladı canım gizlerim esrarımı
  Şehnaz-Gel meclise ey goncai gülzarı letafet
  Şehnaz İlahi-Hak cemalin isteyip hayran olan gelsin beri
  Şevkefza-Düşündüğün o her zaman işittiğim onun sesi
  Şevkefza İlahi-Ey bu cümle kainatı var eden
  Şevkefza-Sinei giryan eden nalan eden bir ney gibi
  Şevkefza-Tahmin edemez vusatı alamını kimse
  Şevkefza-Toplandı güzeller yine peymanei dilde
  Şevkefza-Üzme Allah aşkına atık yeter
  Şevkutarab-Cana tesir eylemiştir yareler
  Şevkutarab-Ey dil eyle canu dilden bir kez ah
  Şevkutarab-Hiç kabul eyler mi aya kıylü kali gözlerim
  Tahir-Ehli aşka bir bela zindandadır bu maşiva
  Tahir İlahi-Kandillerle donandı minareler
  Tahir Saz Semaisi
  Tahirbuselik-Aç yüzün göster cemalin ey peri
  Tahirbuselik-Afet misin ey hüsni mücessem bu ne halet
  Tahirbuselik-Haclei bi yare benzer şahnı gülzare bahar
  Tahirbuselik-Narı aşkın yaktı canım ey peri
  Tahirbuselik-Sarılmış tüllere gördüm hayalin
  Tahirbuselik Saz Semaisi
  Tahirbuselik-Suzi dil arttı visali yeri her dem gözlerim
  Tahirbuselik-Yandım sana ey gonca ter
  Tarzınevin Saz Semaisi
  Tebriz-Çeşmine müjganına dil müpteladır sevdiğim
  Tebriz-Eylülde bir akşamdı o kız sevgilisiyle
  Tebriz-Nalehanım firakı yar ile
  Tebriz Peşrev
  Tebriz-Ruhi pak Mustafa'ya etmişim canım feda
  Tebriz-Sen şehi peygamberan idin efendim ol zaman
  Tebriz-Sevdazedeyim halime rahmeyle efendim
  Tebriz Terbiye i Bedeniye Marşı
  Tebriz-Tiri sitemin ey kaşı yay cane dokandı
  Tebriz-Yakın gel kaçma ey şuhi cihan
  Uşşak-Ey padişahı saltanat arayı yegane
  Uşşak-Eylemiş zalim felek alamına menem beni
  Uşşak-İkimiz de bir ende bir boyda
  Uşşak İlahi-Başlan bismillah ile
  Uşşak İlahi-Dalgalandı serden aştı
  Uşşak İlahi-Dü cihanın meftarı
  Uşşak İlahi-Sen de ey şehri güfran
  Uşşak İlahi-Varının bahşeyleyen canana uşşakileriz
  Uşşak İlahi-Vaslın bağına girmek diler can bülbülü
  Uşşak-Mürüvvet eyle nev nihal
  Uşşak Oyun Havası
  Uşşak Peşrev
  Uşşak-Sendeki bu gördüğüm halet nedir
  Uşşak-Tanzir ederek bir periyi nazu edada
  Uşşak-Tevhid ile olur her derde derman
  Uşşak Zeybek Havası 1
  Uşşak Zeybek Havası 2
  Yegah-Ey bülbüli şeyda gamı mihnet sana kaldı
  Yegah İlahi-Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadim
  Zavil-Duşi derdi aşk olan biçare dil feryad eder
  Zavil-Evlerinin önü yoldur yolaktır
  Zavil-Ey gonca açıl koklayalım aşıkın üzme
  Zavil İlahi-Gavsi aktabı velayet Hazreti Abdülkadir
  Zavil Peşrev
  Zavil-Sakiya mesti müdam eylesen olmaz mı beni
  Zavil Saz Semaisi
  Zavil-Söyle doktor yanar kalbim nedendir
  Zevkutarab-Aldanma sakın semti muhabbetde sefa yok
  Zevkutarab-Bir vefasız yare oldum müptela
  Zirkeşide İlahi-Dildeki narı mahabbet cevheri candır bize
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR