Kültür Sanat, Kültür Sanat Derneği
   
Müzik Bilgileri
   
Dış Duyurular
Türk Müziği Konservatuar'larında saz ve ses eğitimi alan öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulamaları için derneğimizdeki çalışmalarımıza katılımlarını bekliyoruz.
Türk Sanat Müziği Notaları
Bestecilerimizin şarkılarını ve eserlerinin notalarını arşivimizde bulabilir,
Türk Sanat Müziği hakkında derlenmiş bilgilere, Makamlar ve Fasıllar hakkında dökümanlara sitemizden ulaşabilirsiniz.
Türk Müziği Bilgileri
   
 
RİFAT BEY
Rifat Bey 1820 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Sultan II.Mahmud döneminin ünlü tanburilerinde Keçi (Şirin) Arif Ağa, annesi Dede Efendi’nin büyük kızı Hatice Hanım’dır. Dede Efendi’nin torunu, Arif Ada’nın oğlu olması nedeni ile çok küçük yaşında Enderun’a alındı. Enderun’un meşkhanesinde çağının ünlü hocalarından ders alarak ses sanatımızın bütün inceliklerini öğrendi. Kendisinden on bir yaş küçük olan Hacı Arif
Bey’le aynı sıralarda arkadaşlık yaptı. Bu iki büyük sanatkar arasında kıskançlık ve rekabet gibi üzücü olayların olduğu söylenir.Enderun’un belli hiyerarşik düzeni içinde düzenli bir şekilde terfi ederek miralaylık (albaylık) rütbesine kadar yükseldi. Sultan II.Mahmud’dan başlayarak beş padişah dönemini yaşadı. Muhasiblik, müezzinbaşılık, Enderun hocalığı, serhanendelik gibi görevlerde bulundu. Muzika-i Hümayun kurulduktan sonra Türk Musikisi bölümünde müdürlük yaptı. 1888 yılında ölen Rifat Bey’in mezarı bilinmiyor.

Çok güzel bir ses fiziğine sahib olan ve güzel bir uslubla okuyan bu değerli bestekar, yaşadığı dönemin en usta hanendesiydi. Mevlevilik tarikatına girerek, dini musiki kültürünü geliştirdi. Buradan aldığı feyiz ve ilhamın etkisi ile ferahnak ve neveser makamlarında iki Mevlevi ayini besteledi. Dini musikimizin diğer formlarında olan tevşih ve ilahiler de bestelemiştir.

XIX. yüzyılın sonlarına doğru geniş bir ilgi görmeye başlayan şarkı bestekarlığında Rifat Bey’in önemli bir yeri vardır. Musikimizin geleneksel kurallarına uymak ve büyük formda eserler vermekle birlikte, Hacı Arif Bey’den sonra bu formu geliştirenlerin başında gelir. Pek güzel şarkılar bestelemesine rağmen bunların çoğu unutulmuştur. Muhayyerkürdi makamını tertip eden de Rıfat Bey’dir. Çok öğrenci yetiştirmiş, bildiğini isteyen herkese öğretmekten çekinmemiştir. Bestekar Leyla Hanım’ın bile, onu yaşlılığında ziyaret ederek birkaç şarkısını geçtiğini, Leyla Hanım’ın oğlu Razi Bey naklediyor.

Bugün elimizde ayin, tevşih, ,ilahi, beste, semai, şarkı, köçekçe olarak iki yüz elli eseri vardır. Bu eserler sözlü musiki eserlerimizin en seçkin eserleri arasındadır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

  Acembuselik-Ey melce i nazu eda
  Acemkürdi-Ateşi aşkın eseri var ciğerimde
  Acemkürdi-Menbai ilim hüdasın ya Muhahmed Mustafa
  Acemkürdi-Sen şehi nazik edasın ey peri
  Araban-Ey güli nazik beden
  Bayati-Ben de oldum bir dilbere
  Bayati-Bir dilberi ranayı gözüm gördü Bebek'te
  Bayati-Gördüğüm günden beri ey şivekar
  Bayati İlahi-Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah
  Bayati-Lutf eyle efendim sen heman
  Bayatiaraban-Bir yar sevdim geldim göze
  Bayatiaraban-Dide pür nem dil esiri ızdırab
  Bayatiaraban-Komaz asude hatır kakülün sevdası insanı
  Bestenigar-Görüp nuri cemalin
  Bastenigar-Gücenmezsen budur arzı niyazım
  Bestenigar-Halimi arzeyleyim sultanım
  Bestenigar-Nalei can gahi çalan duymuyor
  Buselik-Enisu hem demim ahu mihendir
  Buselik-Sine hicranımla ateş dağıdır
  Evç-Ateşi aşkın ey mehlika
  Evç-Ötme ey bülbülü şuride
  Evcara-Ey dilberi hoş eda
  Ferahfeza-Bir gonca güldür ruhsarı ali
  Fereahfeza-Ey padişahı vechi nur
  Ferahfeza-Ey vücudu devlete ruhi revan
  Ferahfeza-Zahmi müjganınla gönlüm yaresi
  Ferahnak-Adlu asayiş müfevvezdir yadı ihsanına
  Ferahnak-Ömrüm efzun eylesin rabbül enam
  Ferahnak-Ruzü şeb zarınla giryan olmuşum
  Ferahnak-Sen kaşı siyah gönlümü sevdaya düşürürdün
  Gülizar-Dü çeşmi mesti
  Hicaz-Bahar oldu açıldı lale vu gül
  Hicaz-Bana felek gör ne etti
  Hicaz-Ciğerde narı hasret
  Hicaz-Ey kaşı keman etmede aşkın beni nalan
  Hicaz-Gösterir ebri şitadan başka tab
  Hicaz-Gülşeni hüsnüne kimler varıyor
  Hicaz-Hazan aldı yine bağı cihan
  Hicaz-Kıl terahhüm gayri ey reşki melek
  Hicaz-Müjganlarının yaresi işler ciğerimden
  Hicaz-Niçin bülbül figan eyler bahar eyyamıdır şimdi
  Hicaz-Özlerdi gönül zevki demi köhne baharı
  Hicaz-Tifli nazeninim unutmam seni
  Hicazkar-Çeşmi ahu bir güzel
  Hicazkar-Dil mail oldu hüsnüne
  Hicazkar-Dilhazarın oldu hüsnün gülşeni
  Hicazkar-Eyle vaslınla efendim behredar
  Hicazkar-Getir saki bade mayei candır
  Hicazkar-Gördüm yine bir dilber mahrumi nigahı
  Hicazkar-Güzeller içre mümtazdır
  Hicazkar-Hasreti hicrinledir biçare dil
  Hicazkar-Sevmez oldun ey peri efgendeni
  Hicazkar-Sislendi heva tarfı çemenzarı nem aldı
  Hicazkar-Tenhada bulsam yari yan atsam
  Hüseyni-Arştaki meskenindir ya Hüseyn Ali
  Hüseyni-ey goncai nevres nihal
  Hüseyni-Ey gül yüzüne aşık olan gülşeni neyler
  Hüseyni-Görünür mü gayri alem
  Hüseyni İlahi-Şahı iklimi risalet
  Hüseyni-Pek arzu eyler görmeyi canım
  Hüseyni-Vaslınla cana pek neşelendim
  Hüseyniaşiran-Cevrü tekdir ile yıktın bu dili gam haneyi
  Hüseyniaşiran-Dilrubalar mail azar imiş
  Hüseyniaşiran-Hançeri gamzenle sad pare kıldın
  Hüzzam-Ben mi sevdim sade sen meh peykeri
  Hüzzam-Misli yok bir şuhi rana
  Hüzzam-Ol mehin uşşakını gördüm bu şeb mehtabda
  Kürdilihicazkar-Bu şeb recayı dil ol dilruba söylendi
  Kürdilihicazkar-Gittim İstanbul'da gevher sulara
  Kürdilihicazkar-Ol goncanın etrafını almış yine ağyar
  Kürdilihicazkar-Vechine şemsiyyeyi etme nikab
  Mahur-Çek keman ebrulerin ey şivekar
  Mahur-Oldum ey şuh sana bende
  Muhayyer-Ağlamaktan dideden oldu felek tabu feni
  Muhayyer-Be hey zalim nidersin sen
  Muhayyer-Gözden cemalin cün ırağ oldu
  Muhayyer-Hicranı gamı yare biraz eyle tahammül
  Muhayyer İlahi-Bir mehi bendesiyim saye dahi olmaz eşi
  Muhayyer-Saki içelim camını dem saz olarak gel
  Muhayyer-Sana vardır bir sözüm
  Muhayyer-Takıldı zülfüne aklı şuurum
  Muhayyer-Yarimin gül goncası var
  Muhayyerkürdi-Sen benim guş etmiyorsun sevdiğim feryadımı
  Muhayyersünbüle-Ben nevreside bir gülüm vardır
  Muhayyersünbüle-Ey güli nazik beden işve pesendim
  Neva-Lutf eyle efendim sen heman
  Neveser Ayini Şerif
  Neveser-Dilber içre bi mesel dil cu musun
  Neveser-Ey gözleri ahu misal
  Neveser-Eya mahı müniri burci ismet
  Nevruz İlahi-Haki payi Mustafa'ya yüz süren
  Nihavend-Açıldı bahçede güller
  Nihavend-Aman ey goncai nevres nihalim
  Nihavend-Bir kerre sorsalar dertli halinden
  Nihavend-Ey canı derunum seni bu can acıtmaz
  Nihavend-Narı aşkınla ey nev civan
  Nihavend-Yarin bu kadar cevri gelir miydi hayale
  Nihavend-Zevki vuslat var iken işretden olmam neşe yab
  Pesendide-Olalı endişei zülfünle gönlüm serseri
  Rast Alay Marşı
  Rast-Almak dilersen bu dil rubayı
  Rast-Badı ahımdır sana tesir eden
  Rast-Ey kerem ferma şehişahı cihan
  Rast-Ey padişahı saltanat arayı yegane
  Rast-Ey şuhi rana ey mahı taban
  Rast-Feryad ediyor aşkı hasretzede her an
  Rast-Gamdan azade heman dünyada bir meyhanedir
  Rast-Gözümden ey peri ruyin
  Rast-İltifatın eyledi ihya beni
  Rast-Karlı dağı aştım geldim
  Rast-Senin aşkın gamı attı beni
  Rast-Sevdiğim azadei hicranım
  Rast-Sivastopol önünde yatan gemiler
  Rast-Tiri müjganımla oldu sine mecruh
  Rastıcedid İlahi-Ya habiballah meded eyle
  Revnakmüma-Bir dilbere efgendeyim
  Saba-Bezmi yarda daima el bağlarım
  Saba-Dildarı görüp nağmeyi şehnaz edelim
  Saba-Ey gönül aşka çevir gel yüzünü
  Saba-Eyhi dile hayat cam ı safadır
  Saba-Firkati ruyinle ey gonca dehen
  Saba-Firkatinle ey peri halim harab
  Saba-Gözde yaş kalmadı
  Saba-Müptelayı aşk ile afetzede biçareyim
  Saba-Oldu görünce gönül divane
  Saba-Ruşen etti ey vechi nur
  Saba-Yandım yine bir civane
  Saba-Yine gördü gözüm yari
  Sabazemzeme-Hayali yare değme girye dursun
  Segah-Senin dendanın ey şuhlu
  Suzidil-Ey nihali goncai bağı zeka
  Suzinak-Aklımı verdi hevaya hali anbar bülerin
  Suzinak-Cemiyeti dil koymadı mestane nigahın
  Suzinak-Gördüm yine bir dilberi pakize
  Suzinak-Mavi gözlüm ne kadar dilber imiş
  Suzinak-Ol gülü nevres beni
  Suzinak-Rahmeyle gel feryadıma
  Suzinak-Serari narı hasret
  Suzinak-Sevdiğim luft eyle bir gün gidelim
  Suzinak-Söz olmaz hüsnüne sen bir buti ziba
  Şehnaz-Zülfüne baktıkça ey şuhi cihan
  Şevkefza-Ey güzellik burcunun mahı gönül pirayesi
  Şevkefza İlahi-Mestu hayranım
  Tahir-Afıtabım sana bilmem ne oldu
  Tahir-Yosma taze hol hiram
  Tahir-Gönül tesiri gamla nalezendir
  Tahirbuselik-Bir civane mail oldum
  Tarzınevin-Bağa azmetmek için ey fitne saz
  Uşşak-Aşkdır ey dil baisi sevdayı yar
  Uşşak-Düştüm yine bir afeti meşhuri cihane
  Uşşak-Erdi nevbahaar şenlendi bağlar
  Uşşak-Ey dil yetişir bağrımı hun eyledi ahın
  Uşşak-Güldü ol gonca açıldı güller
  Uşşak-Gün olur ey mehi nazım bu sabahat da geçer
  Uşşak-Müjde yeşillendi yine gülistan
  Uşşak-Murgi canan ciri sayyadi firak
  Uşşak-Tutuldu damı zülfü yare gönlüm
  Yegah-Şad ol gönül ki artık erdin demi visale
 
Derneğimiz,
11 Nisan 2013 Perşembe akşamı saat 20.30'da Selâhattin Akçiçek Konser Salonu'nda (KONAK) bir konser verecektir. Şef. Özgen KÜÇÜKGÖKÇE yönetiminde gerçekleşecek konserimize tüm musiki severleri bekliyoruz. Konser halka açıktır.
Etkinlikler
Yaşlıya Saygı Haftası
24 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi etkinlikleri kapsamında, Yaşlıya Saygı Haftası konseri gerçekleştirildi.
devamı...
Güzel Sözler

Her gönül bir şarkı söyler.

Şarkılarımız bizim romanlarımızdır.

Ahmet Hamdi TANPINAR

 
Esendere Kültür Sanat Derneği ESDER Resmi sitesidir.
Sitenin tüm içeriği Şenay SARIGÖZOĞLU tarafından hazırlanmaktadır.
55/75 Sokak 19/B Esenyalı - İZMİR
Telefon : 0 232 248 00 53 - GSM : 0 535 470 67 41 - Mail: info@eksd.org.tr
Web Tasarım İzmir, Google Reklam İzmir ReklamTurk   
Balçova İZMİR